Potovanje po Evrolandiji

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2017/3/43-49

Povzetek

Spoznavanje sveta se že pri majhnih otrocih prične z igro. Metoda igre pa je tudi ena izmed tistih učnih metod, ki jo lahko uporabljamo tudi v srednješolskem izobraževanju, saj učitelju pri pouku omogoča dvigniti koncentracijo učencev, še posebej ob koncu šolskega leta, ko je ta izrazito zmanjšana oziroma prične upadati, ne glede na njihovo starostno obdobje. Tako smo v srednješolskem programu ekonomske gimnazije z metodo igre sestavljanja domin ponovili in utrdili osnovno znanje o regionalni geografiji Evrope. Da bi pomnjenje in razumevanje obravnavane snovi še povečali, smo uporabili metodo formativnega spremljanja znanja, pri čemer so do izraza prišli naslednji ključni elementi: oblikovanje opisnih kriterijev na podlagi podanih urnih učnih ciljev, medvrstniško vrednotenje in samoevalvacija.

Abstract

Travelling across Euroland

For little children, getting to know the world starts with games. The game method is one of the teaching methods that can be used in secondary education, as it enables the teacher to improve the students’ concentration, especially at the end of the school year when their concentration is extremely low or starts declining. Therefore, we revised and practised the basic knowledge about the regional geography of Europe with the game method of assembling dominoes. To increase the retention and understanding of the discussed topic we used the method of formative assessment, whereby the following key elements were noticeable: the forming of descriptive criteria based on the teaching objectives of given lectures, peer assessment, and self-assessment.