Podjetnostna kompetenca in geografija

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2019/1/36-47

Povzetek

S kratkim prikazom podjetnostne kompetence, ki je ena izmed osmih splošnih kompetenc vseživljenjskega učenja, avtor razloži njen namen, nato jo poveže s cilji geografskega pouka na različnih ravneh izobraževanja in na koncu s področjem trajnostnega razvoja. Podjetnostna kompetenca je prikazana kot kompetenca različnih človekovih zmožnosti in osebnostnih značilnosti ter kot kompetenca udejanjanja zamisli. Torej gre za kompetenco, kjer ni dovolj samo znanje oziroma vedenje samo po sebi, ampak je treba po možnostih ukrepati, udejanjati zamisli. Pri tem pouk geografije ponuja priložnosti, še zlasti na področju trajnostnega razvoja, ki je v članku posebej izpostavljeno.

Abstract

Entrepreneurship Competence and Geography

The author offers a short description of the entrepreneurship competence as one of the eight general competences of lifelong learning, explains its purpose and its connections with the objectives of geography class at various educational levels and with the area of sustainable development. The entrepreneurship competence refers to different human capabilities and personal characteristics as well as the ability to realise ideas. It therefore requires not only knowledge in terms of theory, but also the ability to act accordingly and realise ideas. In this sense, geography classes can offer a number of opportunities, especially in the area of sustainable development, on which the article focuses with greater emphasis.