Osnovnošolski učitelji o uporabi žepnega računala

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavimo odgovore na vprašanja, zastavljena v anketi učiteljem osnovne šole, ki poučujejo
matematiko od 6. do 9. razreda. Vprašanja so pokrivala naslednja področja: uvajanje žepnega računala v pouk in izbor vsebin učnega načrta, kjer učenci uporabijo žepna računala, tehnično ter metodično in didaktično uporabo žepnega računala, mnenja učiteljev do trditev, povezanih z uporabo žepnega računala. K odgovorom podamo krajše komentarje in primere nalog, ki so jih v anketi zapisali učitelji ali smo jih izbrali sami. Naloge smo smiselno umestili k posameznim odgovorom in tako pripomogli, da nazorneje predstavimo uporabo žepnega računala.

Abstract

Primary School Teachers on Calculator Use

The article presents the answers to the questions of a survey performed among primary school mathematics teachers of grades 6-9. The questions were applied to the following areas: introducing calculators in class, selection of school curriculum content where students use calculators, technical, methodical and didactic use of the calculator, teachers’ opinions on statements concerning calculator use. The answers include short comments and task examples given by the teachers in the survey or those that we selected ourselves. The tasks were added to individual answers so as to more clearly reflect calculator use.