Kako nastane otrok?

PDF članek

Delo z viri in vpeljava elementov formativnega spremljanja v učni sklop (3. razred)

Izvleček

V prispevku so predstavljene izkušnje pri izvedbi sklopa Kako nastane otrok v 3. razredu. V poučevanje so bili vključeni elementi formativnega spremljanja. Učenci so se ob skrbno načrtovanih učnih aktivnostih učili drug od drugega. Nova spoznanja o nosečnosti, razvoju otroka in porodu so pridobivali s pomočjo različnih virov (knjig, slik, filmov). Razmišljali so o namenih učenja, sodelovali pri določanju kriterijev uspešnosti in zbirali dokaze o svojem učenju. Učenci so ugotovili, da sta bila skupinsko delo in delo z viri uspešna. Refleksija učencev je bila spodbudna in izrazili so željo, da bi se še večkrat učili na takšen način.

Abstract

How a Child is Formed

Working with Resources and Including Formative Monitoring Elements in the Learning Material (Third Grade)

The article describes the experience in executing the learning material How a Child is Formed in third grade. The teaching included formative monitoring elements. Students learned from one another while participating in carefully planned learning activities. They acquired new knowledge about pregnancy, child development and birth by using various resources (books, pictures, movies). They reflected on the learning objectives, collaborated in defining the success criteria and collected evidence about their learning progress. They discovered that teamwork and work with resources were effective. Student reflection was encouraging and the students expressed their desire to learn in this way more often.