Institucionalni okvir ohranjanja narave v Sloveniji


https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/9-21

Povzetek

Slovenija je ena od evropskih držav z največjo biotsko raznovrstnostjo in najbolj raznoliko pokrajino ter najbolj ohranjenimi naravnimi razmerami. Zaradi tega je v državi kar 40 % varovanih območij narave. Zakon o ohranjanju narave iz leta 1999 je vzpostavil nacionalni okvir za zavarovanje in tako je zavarovanih 13 % ozemlja. Na podlagi evropskih direktiv pa spada od vstopa Slovenije v Evropsko unijo 37 % ozemlja v varstveno območje Natura 2000, ta se deloma prekrivajo z zavarovanimi območji. V prispevku na različnih primerih predstavljamo upravljanje z narodnim bogastvom.

Abstract

Institutional Framework for Nature Conservation in Slovenia

Slovenia has one of Europe’s highest biodiversity rates, with the most diverse landscapes and the best- preserved natural conditions. As a result, 40% of the country’s natural areas are protected. The 1999 Nature Conservation Act established a national framework for conservation areas, and 13% of Slovenia is under protection. However, since Slovenia acceded to the European Union, 37% of the territory has been protected by European directives under Natura 2000, overlapping with other protected areas in some places. This paper presents the management of this national asset through various examples.