Formativno spremljanje pri pouku slovenščine v gimnaziji

PDF članek

Izvleček

Prispevek predstavlja učiteljeve osebne izkušnje z elementi formativnega spremljanja v okviru projekta Zavoda RS za šolstvo na gimnazijskem nivoju. V ospredju sta predvsem elementa medvrstniškega vrednotenja in samovrednotenja, ki sta bila v pedagoški proces vpeljana postopno. Ravno v postopnosti je vzrok uspeha. Predstavljena so področja pouka slovenščine, kjer se lahko uporabljajo elementi formativnega spremljanja, hkrati pa zadostimo tudi ciljem iz Učnega načrta za slovenščino. Ključne besede: samovrednotenje, medvrstniško vrednotenje, postopnost, učenje, poučevanje.

Abstract

Formative Assessment in Slovenian Language Lessons in General Secondary School

This paper presents a teacher’s personal experiences with formative as sessment elements under a project of the National Education Institute Slovenia at the general secondary school level. It mostly focuses on the elements of peer assessment and self-assessment, which were introduced into the pedagogical process gradually. It is this very gradualness that led to its success. It presents the areas of Slovenian Language lessons in which formative assessment elements can be used, simultaneously satisfying the objectives of the Slovenian Language Curriculum.