Bernoullijeva lemniskata

Izvleček V članku na kratko opišemo zgodovino Bernoullijeve lemniskate in nekaj njenih geometrijskih konstrukcij, ki jih realiziramo z Geo-Gebro. Izpeljemo…

Potenčne funkcije in kovinska razmerja

Izvleček V članku pokažemo, da obstajajo realne potenčne funkcije f, za katere je inverz f -1 enak n-temu odvodu f(n)….

Nikomahov izrek

Izvleček V članku na preprost način dokažemo Nikomahov izrek. Osnovna ideja dokaza izvira iz Nikomahovega dela Uvod v aritmetiko. Abstract…

Babilonska tablica in Pitagorejske trojice

Izvleček Glavni namen članka je obravnava vsebine babilonske glinene tablice Plimpton 322. Za lažje razumevanje sta pojasnjena babilonski sistem zapisovanja…