Potenčne funkcije in kovinska razmerja

PDF članek

Izvleček

V članku pokažemo, da obstajajo realne potenčne funkcije f, za katere je inverz f -1 enak n-temu odvodu f(n). Eksponent spremenljivke v funkciji se tedaj izraža s kovinskim razmerjem reda n. Pri tem je n naravno število. Obravnavamo tudi geometrijsko razlago kovinskih razmerij.

Abstract

Power functions and metallic ratios

In the article we show that there are real power functions / which inverse f-1 equals n-th derivative f(n). In this case, the exponent of the variable in / is expressed by the metallic ratio of order n. Th e number n is natural. A geometric explanation of metallic ratios is discussed, too.