Nazaj na vrhnjo stran: Programi in učni načrti

Osnovnošolsko izobraževanje/Program osnovna šola

Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. V 1. razred se vključijo učenci, ki v letu všolanja dopolnijo šest let. Učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča 9. razred oz. po devetih letih izobraževanja.

Program osnovne šole sestavljata obvezni in razširjeni program. Obvezni program obsega obvezne in izbirne predmete, ure oddelčne skupnostidneve dejavnosti in šolo v naravi. Razširjeni program obsega neobvezne izbirne predmete, individualno in skupinsko pomoč učencem, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, kolesarski izpit, podaljšano bivanje in jutranje varstvo. Šole so dolžne ponuditi vse organizacijske oblike razširjenega programa, učenci pa se vanje prostovoljno vključujejo.

Obseg posameznih dejavnosti obveznega in razširjenega programa in število ur pouka posameznih predmetov je letno in tedensko opredeljeno v predmetniku osnovne šole. Cilji in vsebine predmetov oz. predmetnih področij, predlagane vsebine, didaktična priporočila ter standardi znanja so opredeljeni v učnih načrtih posameznih obveznihizbirnih in neobveznih izbirnih predmetov.

Pri vzgojno-izobraževalnem delu s specifičnimi skupinami in posamezniki so učiteljem v pomoč koncepti, smernice in navodila, kot npr. Koncept interesnih dejavnostiPevski zborPodaljšano bivanje in različne oblike varstva v devetletni osnovni šoli, Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šoleUčne težave v osnovni šoli idr.

Vzgojno delovanje šol je posebej opredeljeno v vzgojnih načrtih, ki jih šole sooblikujejo skupaj z učenci, starši in strokovnimi delavci šol.

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šoleosnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Osnovnošolsko izobraževanje se večinoma izvaja v javnih vzgojno–izobraževalnih zavodih, izobraževanje po posebnih pedagoških načelih pa v zasebnih.