#varna mobilnost

#varna mobilnost omogoča otrokom dostop do znanja in razvijanja veščin, ki jih potrebuje za vključevanje v življenje in družbo. Je sodoben način življenja v okolju, kjer otrok obiskuje vrtec ali šolo oz. ima svoj dom.

Strategija kulture vedenja in vzgoje za trajnostno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2024 je dokument razvojnega načrtovanja in ureja izvajanje področja prometne vzgoje/varne mobilnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Republiki Sloveniji (vrtci, osnovne šole, srednje šole) in je objavljen na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Na osnovi strategije vsak zavod vključi aktivnosti varne mobilnosti v letni delovni načrt in ga tudi izvaja ter evalvira. Vsak zavod ob podpori strokovnih institucij in drugih organizacij učinkovito izvaja programe prometne vzgoje/varne mobilnosti z namenom večje prometne varnosti otrok, mladostnikov in mladih. Vloga vzgojno-izobraževalnega zavoda je, da spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu.

Koncept Usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita v osnovni šoli (MAD, ITA, ANG) opredeljuje izvajanje usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli in je objavljen na spletnih straneh MIZŠ. Na osnovi koncepta učitelji izdelajo načrt izvajanja usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli.

Na temo varne mobilnosti sta bila v sodelovanju z MIZŠ organizirana posveta z naslovoma Spodbujanje razvoja prometne vzgoje in kulture vedenja za večjo prometno varnost otrok v osnovni šoli (2015), Krepitev znanja in veščin za večjo prometno varnost otrok v vrtcih in šolah (2016) in Spodbujanje varne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju (2017).