Nadarjeni otroci, učenci in dijaki

V projektu Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene (2017ꟷ2020) smo oblikovali strokovne podlage za izdelavo modela za delo z nadarjenimi dijaki ter podpornega okolja za razvoj kompetenc nadarjenih dijakov.

V Sloveniji poteka delo z nadarjenimi v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci devetletne osnovne šole (1999) ter s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki (2007), ki sta bila sprejeta na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. 

Za identifikacijo nadarjenih učencev in dijakov poleg standardiziranih psiho-diagnostičnih pripomočkov uporabljamo še standardizirane ocenjevalne lestvice za osnovno šolo OLNAD07 in za srednjo šolo lestvice OLNADSŠ 010. Razvili smo pripomoček za načrtovanje individualiziranih načrtov dela INDEP12 ter priročnike za odkrivanje in prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela na različnih učnih področjih:

Zavod RS za šolstvo, 1998ꟷ2006:

  • Bezić, T., Strmčnik, F., Ferbežer, I., Jaušovec, N., Dobnik, B., Artač, J., Bragato, S., Nanut Brovč, N., Pahor, N., Skrt Leban, N. (1998). Nadarjeni, šola, šolsko svetovalno delo. Zbornik (ur. Tanja Bezić). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
  • Bezić, T. , Brinar Huš, M., Marovt, M., Malešević, T., Kričaj Korelc, B., Bragato, S. (2001). Spodbujanje razvoja nadarjenih učencev v OŠ. Zbornik (ur. Tanja Bezić). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
  • Bezić, T., Blažič, A., Brinar Huš, M., Boben, D., Marovt, M., Nagy, M., Žagar, D. (2006). Odkrivanje nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi. Priročnik (ur. Tanja Bezić). Ljubljana: Zavod RS šolstvo.

Zavod RS za šolstvo, 2012:

Nekateri priročniki so dostopni tudi v Digitalni bralnici. Izdali smo več tematskih številk Zavodovih revij (npr. Šolsko svetovalno delo 2015) ter skupaj s šolami razvili orodja za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti KKNADOŠ 2015KKNAD SŠ 2011.

Izobraževanje nadarjenih je urejeno z zakonodajo, in sicer v Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o gimnazijah in Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Vse veljavne dokumente, pripomočke za odkrivanje nadarjenih, aktualne informacije, literaturo, mednarodne povezave ter poročila o raziskavah in analizah ZRSŠ najdejo ravnatelji, svetovalni delavci in učitelji tudi v spletni učilnici Odkrivanje in vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi.

Ekspertna skupina za delo z nadarjenimi je pripravila Posodobljen koncept NAD 2019, kjer so upoštevana sodobna mednarodna spoznanja, lastna spoznanja, pobude iz prakse in Bele knjige 2011. Dokument je pripravljen za SSSI in posredovan MIZŠ.