Srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta Design my future

Med 10. in 12. oktobrom 2022 smo se projektni partnerji v okviru mednarodnega projekta Design my future sestali na tridnevnem delovnem srečanju v Tromsu na Norveškem. Iz Zavoda RS za šolstvo smo sodelovale Vanja Kavčnik Kolar v živo ter mag. Tamara Malešević in Amela Sambolić Beganović na daljavo.

Projektno delo z naslovom Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve – Design my future je v zaključni fazi.

V sodelovanju s projektnimi partnerji iz Velike Britanije, Italije, Portugalske, Norveške in Slovenije (ZRSŠ) nastajajo različna gradiva za učence, starše, učitelje in druge izobraževalce, ki bodo namenjena strokovni podpori mladih, pri katerih obstaja tveganje, da predčasno opustijo šolanje oz. poklicno usposabljanje. 

Cilj tega mednarodnega projekta je strokovno podpreti mlade v starosti od 14 do 17 let, da sprejmejo premišljene karierne odločitve, dokončajo šolanje oz. poklicno usposabljanje ter pripravljeni vstopijo na trg dela. Naša skrb je namenjena vsem učencem, še posebej pa smo pozorni na učence iz ranljivih skupin, in sicer iz priseljenskih, rejniških, posvojenih in romskih družin ter družin, ki veliko potujejo, na učence s posebnimi potrebami, nadarjene učence, učence s kriminalnim ozadjem in na učence s težavami v duševnem zdravju.

Osrednja pozornost srečanja je bila namenjena pripravi smernic ter video gradiv za učitelje in druge izobraževalce. Ustvarjali smo gradivo, ki nagovarja aktualne poučevalne potrebe učiteljev pri delu z ranljivimi skupinami mladih in razvijanju odnosne kompetence na ravneh učitelj – učenec, učenec – učenec in šola – starši. Nadgradili smo tudi računalniško didaktično igro za učence in dopolnili smernice za starše z aktualnimi spletnimi viri – obe gradivi bosta usmerjeni v prepoznavanje in razvijanje veščin, ki jih bodo mladi potrebovali po zaključenem šolanju oz. poklicnem usposabljanju.

Naš pristop je zasnovan na oblikovanju heterogene učeče se skupnosti učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli, ki ob načelih inkluzivne pedagogike in ob vsebinah iz učnega načrta podpirajo učence pri usvajanju znanj in veščin, ki so potrebne tudi na trgu dela. Pri tem smo izpostavili tiste poklicne vloge učitelja, ki glede na raziskave še posebej vplivajo na sprejemanje premišljenih kariernih odločitev in pridobivanje poklicnih kompetenc pri mladih.

Veselimo se, da bomo lahko svoje delo že pred iztekom tega koledarskega leta predstavili tudi vam, učiteljem in ostalim strokovnjakom na področju vzgoje in izobraževanja. O teh dogodkih vas bomo pravočasno obvestili. Lepo povabljeni k udeležbi.