Profesionalni in karierni razvoj strokovnih delavcev in ravnateljev – JAVNI POZIV


Objavljamo Javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v projektu »Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju«*

Namen projekta je posodobitev sistema profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za zagotavljanje kakovostnega vseživljenjskega učenja, poučevanja in vodenja, na ravni posameznika, zavoda in sistema vzgoje in izobraževanja.

Cilj javnega poziva je izbor vzgojno-izobraževalnih zavodov ali organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo v obdobju od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022 vključeni v razvojne in pilotne aktivnosti  s področja vodenja in upravljanja profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju.

Celotno besedilo javnega poziva in spletni obrazec za prijavo, z oddajo katerega vzgojno-izobraževalni zavodi kandidirajo za sodelovanje v projektnih aktivnostih, sta dosegljiva na povezavah:

Javni poziv (celotno besedilo)

Spletna prijavnica

Rok za prijavo vzgojno-izobraževalnih zavodov: 10. 7. 2020.

Dodatne informacije v povezavi s projektom in javnim pozivom: Jasna Rojc (01 300 5170)

 


*Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa  za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.