Objavljena gradiva s ključnimi vsebinami projekta NA-MA POTI

V skladu z glavnimi cilji projekta NA-MA POTI NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost, smo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo skupaj s konzorcijskimi partnerji pripravili teoretične podlage ter razvijali in preizkušali pedagoške pristope in strategije, v katere smo vključevali tudi nove tehnologije. S tem smo prispevali k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti od vrtcev do srednjih šol. Projekt, ki se bo letos zaključil, je del operacije Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, sklop: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov.

V digitalni bralnici ZRSŠ smo tako objavili več gradiv, ki zajemajo vse ključne vsebine projekta NA-MA POTI in bodo tudi po zaključku projekta služili kot priporočila za razvoj naravoslovne, matematične in finančne pismenosti otrok, učencev in dijakov. Vsebine odnosa do učenja in učna motivacija, miselni procesi in veščine kritičnega mišljenja ter razvijanje zmožnosti reševanja avtentičnih problemov so prenosljive tudi na ostala področja oziroma predmete.