Evropski dan jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem letu jezikov leta 2001. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Cilj pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe. Evropska unija ima 27 držav članic, 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi.

Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov. Varstvo pogosto ogroženih regionalnih in manjšinskih jezikov zagotavljata dve pomembni mednarodni listini Sveta Evrope: Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjših, ki spodbujata tudi ohranitev in razvoj evropskega kulturnega bogastva in tradicij.

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

V letih 2021 in 2022 se je zaključilo več nacionalnih projektov, kjer so bili obravnavani jeziki, ki so del večjezičnega šolskega prostora. Projekt OBJEM se je ukvarjal s slovenščino kot učnim jezikom in z dvigom bralne pismenosti, pa tudi s slovenščino kot drugim jezikom. Projekt Jeziki štejejo je iskal poti za večjo prepoznavnost manj poučevanih tujih jezikov, raziskoval didaktične pristope za razvijanje raznojezičnosti otrok, učencev in dijakov ter odkrival elemente za ustvarjanje jezikom prijaznega večjezičnega učnega okolja. Kako se v tem okolju znajdejo otroci/učenci/dijaki priseljenci ter kako jim šole in vrtci lahko pomagajo, sta raziskovala projekt Izzivi medkulturnega sobivanja in mreža Sirius. Usposabljanju strokovnih delavcev je bil namenjen projekt Le z drugimi smo, projekt Jezikovno občutljivo poučevanje v vseh razredih pa je nagovarjal bodoče učitelje. Projekti so prinesli veliko svežine in novih praks, pa tudi veliko izzivov. Na prireditvi ob evropskem dnevu jezikov, ki se je odvila 21. septembra 2022 v Orehovem gaju so na okrogli mizi sodelovale Sandra Mršnik, ZRSŠ (OBJEM), Karmen Pižorn, PeF UL (JEŠT, Listiac/JOP), Ingrid Poropat, Nika Rudež, OŠ Koper (Izzivi medkulturnega sobivanja), Marina Lukšič Hacin, ZRC SAZU (Le z drugimi smo), Sabina Autor in Janja Žmavc, PEI (SIRIUS). Kot predstavnica mladih pa je sodelovala tudi aktualna zmagovalka prevajalskega tekmovanja Juvenes Translatores Ajda Rojnik z Gimnazije Poljane.

Podelili smo priznanja desetim najboljšim prispevkom, ki jih ob evropskem dnevu jezikov vzgojitelji in učitelji objavijo v spletnem pedagoškem forumu. Priznanja so prejeli: OŠ Apače (Vsaka država ima svoj glas – jezikovni teden), OŠ Idrija (Spletna prireditev), OŠ Tržič s podružnicama Podljubelj in Lom pod Storžičem (Jezikovni teden: Vsi pod eno streho),OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka (Kreativno jezikovna dejavnost pri pouku in končna razstava v avli šoli), DOŠ I Lendava – 1. Sz. Lendvai KÁI (Jezikovna dejavnost pri pouku: izdelava učnega pripomočka),OŠ Koroška Bela (Jezikovne dejavnosti v povezavi z mednarodnim letom sadja in zelenjave),OŠ Frana Albrehta Kamnik (Dan dejavnosti: dan jezikov), OŠ Fokovci (Kulturni dan ter branje in ustvarjalnost ob jezikanju oz. kako nastane knjiga), Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola (Evropski dan jezikov 2021: Foodtastic echo of the world), učitelji slovenščine kot dopolnilnega pouka v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem (Družinski piknik ob dnevu jezikov z jezikovnimi delavnicami 2021).

Evropsko jezikovno priznanje 2022 je prejela Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola za projekt Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills. Nacionalno jezikovno priznanje v letu 2022 sta prejeli Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik za projekt Learn English through signs ter Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija za projekt Bereit für ErwaschsenLeben.

Video o prireditvi ob Evropskem dnevu jezikov 2022 je objavilo Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in je dostopen na tej povezavi.