OBJEM

Projekt OBJEM
ZRSS Barvni ležeči logo

Cilj razvojnega projekta Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM (Ozaveščanje,  Branje, Jezik, Evalvacije, Modeli) je dvigniti raven bralne pismenosti pri otrocih/učencih/dijakih po  celotni vertikali izobraževanja. Namenjen je razvoju in preizkušanju didaktičnih pristopov, ki bodo to omogočili. V okviru dela pri projektu OBJEM bralno pismenosti razvijamo z več vidikov, med katerimi je treba izpostaviti zlasti tri: (1) z vidika uvajanja gradnikov bralne pismenosti, (2) z vidika didaktičnih pristopov, ki prispevajo k dvigu ravni bralne pismenosti in (3) z vidika izbora kakovostnih bralnih gradiv za vsa področja dejavnosti v vrtcih in vse predmete v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.

Gradnike bralne pismenosti (govor, motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, odziv na besedilo in tvorjenje besedil, kritično branje) strokovni delavci načrtno uvajajo v svoje poučevanje, pri čemer elemente posameznega gradnika uvajajo v povezavi z vsemi ostalimi gradniki in s cilji vseh predmetov oz. področij. Gradnike uvajajo integrirano in v skladu z zmožnostjo otrok/ učencev/dijakov in glede na njihov razvoj, predznanje, potrebe in posebnosti.  Otroci/učenci/dijaki prevzemajo aktivnejšo vlogo, kar se kaže z dejavnim ukvarjanjem z besedili, bogatenjem besedišča, vrednotenjem prebranega in odzivom na besedila ter tvorjenjem besedil. Tako branje različnih besedil podpre interes otrok/učencev/dijakov, s tem se poveča zanimanje za branje različnih virov, kar vpliva na motiviranost za branje. 

Posebna pozornost je namenjena prizadevanju za boljšo ozaveščenost učiteljev vseh predmetov o pomembnosti razvijanja bralne pismenosti učencev/dijakov in njihove vloge, z jasnim poudarkom, da to ni le naloga učiteljev slovenskega jezika. Tako strokovni delavci, z didaktičnimi pristopi in preko metodologije akcijskega raziskovanja, razvijajo inovativne učne pristope, ki povečajo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov in ob tem  razvijajo splošne in specifične kompetence.

Z različnimi načini sodelovanja, s kolegialnimi hospitacijami, usposabljanji, mreženjem, skrbniškimi obiski vzgojitelji/učitelji izmenjuje preizkušene didaktične pristope in si izmenjujejo povratne informacije.

Poleg uvajanja gradnikov bralne pismenosti za doseganje trajnih rezultatov projekta delovanje poteka še na štirih področjih:

 1. bralna pismenosti in razvoj slovenščine, 
 2. slovenščina kot drugi jezik, 
 3. diagnostični pripomočki in 
 4. posodobljena vloga šolske knjižnice.

Rezultati projekta bodo  preizkušeni didaktični pristopi, ki prispevajo k dvigu ravni bralne pismenosti, model umeščanja slovenščine kot drugega jezika za učence, ki jim slovenščina ni materni jezik, preizkušeni diagnostični pripomočki za prepoznavanje ravni zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju ter bralne pismenosti v 5. in 8. razredu OŠ ter model posodobljene vloge šolske knjižnice kot kulturnega in informacijskega središča VIZ za  dvig bralne pismenosti. Projekt je eden prvih poskusov obravnave bralne pismenosti po celotni vertikali izobraževanja, od vrtca do srednje šole.

Organizacija projekta

V projektu delujejo strateški tim, razvojni tim in delovni timi, v katerih sodelujejo predstavniki Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), fakultet, ravnatelji ter strokovni delavci VIZ.

Strateški timpredstavniki ZRSŠ
predstavniki fakultet
predstavniki VIZ – ravnatelji razvojnih VIZ
Razvojni timpredstavniki ZRSŠ
predstavniki fakultet
predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ
Delovni timipredstavniki fakultet
predstavniki ZRSŠ
predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ
  
V projektu sodelujejo poleg ZRSŠ tudi konzorcijski partnerji: vzgojno-izobraževalni zavodi: 14 vrtcev, 23 osnovnih šol,  22 srednjih šol ter 4 fakultete in javno raziskovalni zavod.
Partnerji projekta:
 • Zavod RS za šolstvo (poslovodeči konzorcijski partner);
 • Pedagoški inštitut;
 • Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta Ljubljana, Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko;
 • Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta Maribor;
 • Razvojni vzgojno-izobraževalni zavodi:
  • Vrtci: Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Mladi rod, Vrtec Ravne na Koroškem, OŠ Franceta Prešerne Črenšovci, Enota vrtec;
  • Osnovne šole: Osnovna šola Bršljin, Osnovna šola Dornberk, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Osnovna šola Kidričevo, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Ljubečna, Osnovna šola Puconci, Osnovna šola Škofja Loka Mesto, Prva OŠ Slovenj Gradec;
  • Srednje šole: Gimnazija in srednja šola Kočevje, Gimnazija Ormož, GRM Novo mesto – srednja šola za gostinstvo in turizem, Srednja šola Izola, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina-program Predšolska vzgoja, Šolski center Kranj, srednja ekonomska, storitvena in glasbena šola
 • Implementacijski vzgojno-izobraževalni zavodi:
  • Vrtci: Osnovna šola Središče ob Dravi, vzgojno-varstvena enota, Vrtec Nova Gorica, Vrtec Pedenjped Ljubljana, Vrtec pri OŠ Križevci, Vrtec pri OŠ Muta, Vrtec Studenci Maribor, Vrtec Škofja Loka, Vrtec Tončke Čečeve, Vzgojnoizobraževalni zavod vrtec Mavrica Izola, Osnovna šola Globoko, Enota vrtec
  • Osnovne šole: Osnovna šola Deskle, Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Osnova šola Frana Erjavca Nova Gorica, Osnovna šola Fokovci, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Osnovna šola Miren, Osnovna šola Mirna, Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana, Osnovna šola Pivka, Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Osnovna šola Šalovci, Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Osnovna šola Vransko-Tabor, OŠ Tabor I Maribor
  • Srednje šole: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Dvojezična srednja šola Lendava, Ekonomska šola Murska Sobota, Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, Gimnazija Jesenice, Gimnazija Koper, Gimnazija Litija, Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija Novo mesto, Gimnazija Škofja Loka, Gimnazija Tolmin, Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Celje Gimnazija Lava, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor.

Gradiva

Gradiva, ki so nastala v okviru projekta OBJEM so objavljena v digitalni bralnici ZRSŠ.

Gradiva, ki so nastala v sodelovanju z drugimi partnerji:

Gradniki bralne pismenosti,

Zgodnja pismenost otrok (razvoj, spremljanje in spodbujanje)

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, znaša 2.196.730,90 EUR.

Vodja projekta: dr. Sandra Mršnik
E-pošta: 

__________________________________________________________________________

Ime projekta: Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM – (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

Project Title:  Reading literacy and the development of Slovene language  (tuition) – (ARLEM) HUG  –  Awareness, Reading, Language, Evaluation, Models

Duration of the Project: November 4th, 2016 – June 30th 2022

Budget: 2.381.513,46 € (65 % of the budget for kindergartens, elementary and upper secondary schools).

Goals:

 • Designing and implementing pedagogical models for the development of reading literacy,
 • Creating innovative learning opportunities in kindergartens and schools for students and educational staff and
 • Supporting teachers in the implementation of approaches for improved better reading motivation, and for learning Slovene as a second language for immigrants, creating diagnostic materials for reading literacy (kindergarten and elementary school), developing innovative models of school libraries for supporting learning in school.

The supportive environment for participating institutions, their educational staff (school leaders, teachers, consultants, and others) and students will be developed by:

 • encouraging educational staff  to establish reflective educational practice and collaborative professional learning communities within their institutions,
 • establishing and supporting national and regional networks of participating institutions at all levels of pre-university education in collaborating, sharing and learning from each other. 

Consortiums of partners

The National Education Institute Slovenia – project management,

Educational institutions (59): 14 kindergartens, 23 elementary schools, 22 upper secondary schools (development and implementation schools)

University of Ljubljana: Faculty of Education Ljubljana, Faculty of Arts, Faculty of Computer and Information Science 

University of Maribor: Faculty of Education Maribor,

Educational Research Institute

E-pošta: