OBJEM


Projekt OBJEM
ZRSS Barvni ležeči logo

V projektu OBJEM – Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli se bodo razvijali gradniki bralne pismenosti, ki bodo osnova za oblikovanje, preizkušanje in evalviranje didaktičnih pristopov in strategij.

Projekt poteka v sklopu razpisa pod naslovom Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc v sklopu 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost, točneje sklop 1.1. Bralna pismenost in razvoj slovenščine. Oblikovan akronim projekta je OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli).

Sodelujoči v projektu:

 • Zavod RS za šolstvo – vodenje projekta;
 • sodelujoči konzorcijski partnerji (vzgojno-izobraževalni zavodi): 12 vrtcev, 25 osnovnih šol, 22 srednjih šol;
 • Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za računalništvo;
 • Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta;
 • Pedagoški inštitut.

V projektu OBJEM bodo aktivnosti sledile vzpostavitvi oziroma nadgradnji:

 • ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc in
 • celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov.

Tako se bodo razvijali gradniki bralne pismenosti, ki bodo osnova za oblikovanje,  preizkušanje in evalviranje didaktičnih pristopov in strategij. Ti bodo pripomogli k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnem razvoju bralne pismenost na štirih področjih:

 1. bralna pismenosti in razvoj slovenščine (učni jezik, motivacija za branje, ranljive skupine, krepitev vertikalnega povezovanja);
 2. slovenščina kot drugi jezik (za priseljence, begunce, gluhe in naglušne, učence, ki uporabljajo znakovni jezik);
 3. diagnostični pripomočki (za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) ter napovedniki zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju) in
 4. posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj BP).

Za večjo učinkovitost slovenščine v vseh njenih vlogah in za vzpostavitev inovativnega učnega okolja, je v projektu posebna pozornost namenjena predvsem razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti v predšolskem obdobju, razvijanju zahtevnejših ravni bralne zmožnosti pri predmetu slovenščina, učnemu jeziku kot dejavniku uspešnega pouka pri vseh predmetih (tako družboslovnih, naravoslovnih  kot tehniških) ter dobri opremljenosti z jezikovnimi viri v slovenščini in njihovi smiselni uporabi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zato bo največji poudarek namenjen temu, da bo velika skrb namenjena ustvarjanju pismenega okolja, katerega temeljni cilj je dvig motivacije za branje po celotni vertikali izobraževanje ter uvajanju gradnikov bralne pismenosti.

Tako bodo rezultati projekta:

 • razviti in preizkušeni didaktični pristopi in gradiva, ki prispevajo k dvigu ravni bralne pismenosti , še posebej v vrtcu in osnovni šoli (s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah);
 • predlog vsebin in načinov usposabljanja strokovnih delavcev VIZ za dvig ravni pismenosti;
 • predlog diagnostičnih pripomočkov za prepoznavanje ravni BP v vrtcih in 2. in 3. VIO;
 • model umeščanja slovenščine kot drugega jezika, ki jim slovenščina ni materni jezik ter opredelitev kompetenc strokovnih delavcev, ki ta pouka izvajajo;
 • model posodobljene vloge šolske knjižnice kot kulturnega in informacijskega središče VIZ za dvig BP (kazalniki razvoja šolskega knjižničarstva na nacionalni ravni in ravni VIZ).

Za doseganje ciljev in rezultatov projekta bo povezovanje med konzorcijskimi partnerji ključnega pomena, saj le z učinkovitim sodelovanjem in izmenjavo znanja in izkušenj lahko oblikujemo dobre prakse. Tako bo vzpostavitev in nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov, prispevalo k uresničevanju zastavljenih ciljev projekta.

Rezultati projekta:

 • poročila o preizkušenih primerih dobre prakse, razvitih didaktičnih pristopih in pedagoških strategijah, ki prispevajo k dvigu bralne pismenosti in razvoju slovenščine;
 • instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov bralne pismenosti;
 • izvedena spremljava in evalvacija napredka bralne pismenosti učencev ter priprava evalvacijskih poročil o napredku splošnih kompetenc;
 • priporočilo za razvoj bralne pismenosti in razvoj slovenščine v VIZ po vertikali.

Konzorcijski partnerji:

 • Zavod RS za šolstvo (poslovodeči konzorcijski partner);
 • Pedagoški inštitut;
 • Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta Ljubljana, Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko;
 • Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta Maribor;
 • Razvojni vzgojno-izobraževalni zavodi:
  • Vrtci: Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Mladi rod, Vrtec Ravne na Koroškem, OŠ Franceta Prešerne Črenšovci, Enota vrtec;
  • Osnovne šole: Osnovna šola Bršljin, Osnovna šola Dornberk, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Osnovna šola Kidričevo, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Ljubečna, Osnovna šola Puconci, Osnovna šola Škofja Loka Mesto, Prva OŠ Slovenj Gradec;
  • Srednje šole: Gimnazija in srednja šola Kočevje, Gimnazija Ormož, GRM Novo mesto – srednja šola za gostinstvo in turizem, Srednja šola Izola, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina-program Predšolska vzgoja, Šolski center Kranj, srednja ekonomska, storitvena in glasbena šola
 • Implementacijski vzgojno-izobraževalni zavodi:
  • Vrtci: Vrtec Nova Gorica, Vrtec Pedenjped Ljubljana, Vrtec pri OŠ Križevci, Vrtec pri OŠ Muta, Vrtec Studenci Maribor, Vrtec Škofja Loka, Vrtec Tončke Čečeve, Vzgojnoizobraževalni zavod vrtec Mavrica Izola, Osnovna šola Globoko, Enota vrtec
  • Osnovne šole: Osnovna šola Deskle, Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Osnova šola Frana Erjavca Nova Gorica, Osnovna šola Fokovci, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Osnovna šola Miren, Osnovna šola Mirna, Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana, Osnovna šola Pivka, Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Osnovna šola Središče ob Dravi, vzgojno-varstvena enota, Osnovna šola Šalovci, Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Osnovna šola Vransko-Tabor, OŠ Tabor I Maribor
  • Srednje šole: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Dvojezična srednja šola Lendava, Ekonomska šola Murska Sobota, Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, Gimnazija Jesenice, Gimnazija Koper, Gimnazija Litija, Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija Novo mesto, Gimnazija Škofja Loka, Gimnazija Tolmin, Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Celje Gimnazija Lava, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja ekonomska šola Maribor.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Vodja projekta: dr. Sandra Mršnik
E-pošta:

Kazalo