Povabilo k uporabi seminarskih video paketov na temo Varno in spodbudno učno okolje


Ker so bili IJZ seminarji na temo Varno in spodbudno učno okolje zelo dobro sprejeti, in ker šole izkazujejo veliko potreb na tem področju, bodo v letošnjem letu poskusno na razpolago za samostojno uporabo s strani kolektivov kot video vsebine. Tako bodo lahko z njihovo pomočjo na enostaven in dostopen način snovali usposabljanje tudi kolektivi, ki niso bili vključeni v omenjeno IJZ usposabljanje in ki niso vključeni v projekt ZRSŠ Varno in spodbudno učno okolje. Vabljeni torej k prijavi za vstop v spletno učilnico, namenjeno spodaj opisanim 3 področjem. Z videi boste šole po prijavi razpolagale po lastni strokovni presoji, potrdil za izvajanje ne izdajamo. Za dodatno podporo lahko kasneje usposabljanje nadgradite s povezanimi svetovalnimi storitvami. Naslov za prijavo:

Opis uporabe video paketov

Video paketi so pripravljeni na osnovi IJZ seminarjev, ki so bili izvedeni na daljavo. Vsak od 3 paketov  (poglavij v spletni učilnici) vsebuje več povezanih videov, ki zajemajo kratko predstavitev teoretičnih izhodišč in navodila in orodja za številne konkretne aktivnosti in delavnice za sodelavce in učence. Vsi 3 paketi so vsebinsko povezani in si časovno smiselno sledijo, a je možno glede na potrebe kolektiva samostojno uporabiti tudi samo posamezne. Zasnovani so tako, da se lahko ob uporabi navodil v videih pri usposabljanju kolektiv samoorganizira in iz ponujenega video gradiva sestavi svojim potrebam ter ciljnim skupinam prilagojene tematsko in časovno zaokrožene sklope. Načeloma vsak paket ponuja cca 8 h usposabljanja, dodatno pa bo vsak opremljen še s po 1 videom s področja duševnega zdravja in psihičnega blagostanja, za katerega je v zadnjem času izrazito porasel interes.

Področja:

Dobri odnosi in sodelovanje za večjo zavzetost
Ciljna skupina: učitelji, ravnatelji ter drugi strokovni delavci OŠ (in vrtcev)
Cilji: omogočiti strokovnim delavcem usposabljanje na področju varnega in spodbudnega učnega okolja, opremiti jih za izvajanje povezovalnih aktivnosti v kolektivu v podporo varnemu in spodbudnemu učnemu okolju, ponuditi orodja in pristope za izvajanje povezovalnih aktivnosti z učenci,  prispevati h krepitvi dobrega stika, sodelovalnih ter komunikacijskih veščin pri učencih in učiteljih (tudi v okoliščinah dela na daljavo),  podpreti strokovne delavce pri reflektiranju in negovanju odnosne kompetence s kolegialnim podpiranjem. Primeri pristopov in orodij: ledotalilci, oblikovanje dogovora o sodelovanju, vodenje pogovorov o vrednotah in stališčih, opomnik za klimo in disciplino, lestvica počutja idr

Čustveno in socialno učenje
Ciljna skupina: učitelji, ravnatelji ter drugi strokovni delavci OŠ (in vrtcev)
Cilji: opolnomočiti  strokovne delavce za podpiranje čustvenega in socialnega učenja pri učencih  (tudi v okoliščinah učenja na daljavo), usposobiti jih za podpiranje učencev pri uravnavanju čustev v zahtevnih razmerah in jih podpreti z orodji in pristopi za ta namen,  podpreti pri osvajanju veščin, tehnik in strategij za krepitev empatije med učenci, usposobiti učitelje za učinkovito ravnanje v primeru neželenega vedenja, omogočiti strokovnim delavcem uravnavanje lastnega stresa in čustev v zahtevnih okoliščinah in jih opremiti za osnovno podpiranje učencev, ki so v stiski. Primeri pristopov in orodij: CASEL opomnik za krepitev čustvene in socialne pismenosti pri učiteljih in učencih, vaje za različne vidike prepoznavanja in uravnavanja čustev (»Mala šola čustvene pismenosti«, program To sem jaz ipd) ter krepitev empatije (nenasilna komunikacija oz. Jezik žiraf in volkov)idr.

Odnosna kompetenca učitelja in ravnanje pri neželenem vedenju
Ciljna skupina: učitelji, ravnatelji ter drugi strokovni delavci OŠ (in vrtcev)
Cilji: usposobiti učitelje za izvajanje povezovalnih aktivnosti z učenci, okrepiti učiteljevo vlogo pri bogatitvi dobrega stika, sodelovalnih ter komunikacijskih veščin pri učencih,  podpreti strokovne delavce pri reflektiranju in negovanju veščin vodenja razreda s kolegialnim podpiranjem, ozavestiti strokovne delavce za različne vidike neželenega vedenja in za prepoznavanje razlogov, ki so za njimi, pripraviti strokovne delavce za  podpiranje učencev pri uravnavanju čustev in izboljševanju neželenega vedenja – vključno z načrtom za nadomestno vedenje. Primeri pristopov in orodij: 4 R za učitelje, ABC za učence, načrt za nadomestno vedenje ipd.