Javno povabilo za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov praktikov v delovnih skupinah za pripravo in strokovni pregled delovnih učbenikov za matematiko in slovenščino v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju v prilagojenem izobraževalnem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom

Predmet javnega povabila je izbira kandidatov, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom za sestavo delovnih skupin za pripravo ali strokovni pregled delovnih učbenikov za matematiko in slovenščino v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Naloge izbranih članov so naslednje:

  • Priprava vsebine delovnih učbenikov po predmetnih področjih, skladno z veljavnimi učnimi načrti ter Izhodišči za pripravo delovnih učbenikov v prilagojenem izobraževalnem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (ZRSŠ, 2024).
  • Sprotni strokovni pregled pripravljene vsebine delovnih učbenikov po predmetnih področjih ter usklajevanje.
  • Aktivno sodelovanje v strokovnih razpravah delovne skupine, priprava rešitev na izpostavljene dileme.

Rok za predložitev prijav je do vključno 12. 4. 2024.

Kot pravočasno prispele prijave bodo štele vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov: ; do vključno 12. 4. 2024.


Javno povabilo (PDF)

Prijavnica (Word)

Soglasje ravnatelja (Word)


Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite pri Petri Košnik, na elektronskem naslovu .