Vloga svetovalnega delavca v procesu opismenjevanja učencev

PDF članek

Povzetek

V prispevku sta predstavljena vloga in pomen svetovalnega delavca na šoli v procesu opismenjevanja učencev tako pri neposrednem delu z učenci kot pri svetovanju učiteljem in staršem. Prav tako spoznamo izjemno pomembno vlogo staršev pri branju pred vstopom otroka v šolo, pri otrokovem učenju branja, kot tudi v naslednjih letih, ko se pojavijo tako imenovana nevarna obdobja za upad otrokovega zanimanja za branje. Predstavljeno je delo dveh timov na šoli: bralnih minutk in bralnih učnih strategij. Navajamo številne pozitivne posledice, ki jih ima skupno branje staršev z otroki, merila za izbor ustreznega gradiva in vrste gradiva. Spoznamo alternativne pristope k urjenju branja v primerih, ko otroku motivacija upade in se znajdeta v stiski tako otrok kot starš.

Abstract

Counsellor’s Role in Pupils’ Literacy Acquisition Process

This paper presents a school counsellor’s role and importance in the process of pupils’ literacy acquisition, regarding both direct work with pupils and counselling teachers and parents. Moreover, it shows the extremely important role of parents in reading before a child starts attending school, in the child’s learning to read, and in later years, during the so-called dangerous periods when a child’s interest in reading may diminish. It presents the work of two units in school: reading minutes and reading strategies. It mentions the many positive effects of parents reading with their children, the criteria for the selection of appropriate material, and the types of material. It discusses alternative approaches to reading practice in cases when a child’s motivation diminishes and the child and parent find themselves in distress.