Vključenost trajnostne mobilnosti pri pouku in priprava na govorni nastop v 2. razredu

PDF članek


Izvleček

Samostojen prihod v šolo ali domov je odločitev, s katero se najprej soočajo starši, veliko odgovornost pa ima tudi učitelj, saj otrokom pomaga pri spoznanju pravil varnega ravnanja v prometu. Poleg varnega vključevanja v promet je pomemben tudi razmislek o trajnostnem načinu prihoda v šolo, saj tako varujemo okolje, pozitivno vplivamo na socialni razvoj otroka, ta vidik pa je nenazadnje tudi tesno povezan z zdravim življenjskim slogom posameznika. Dejavnosti, ki so povezane s pravilnim in varnim vedenjem v prometu, in vsebine, ki se nanašajo na načela trajnostne mobilnosti, pri pouku izvajamo predvsem pri predmetu spoznavanje okolja in z medpredmetnim povezovanjem z ostalimi predmeti. Nekaj takšnih dejavnosti je opisanih v članku, podrobneje pa je opisana priprava otrok na govorni nastop – opis poti v šolo. Nanj so se otroci pripravili po načelih formativnega spremljanja, kar jim je omogočalo, da so aktivno sodelovali pri načrtovanju dela in njegovem vrednotenju ter se s tem učili prevzemati odgovornost za svoje delo. Hkrati pa so posredno razmišljali tudi o pomenu trajnostne mobilnosti.

Abstract

Including Sustainable Mobility in Lessons and Preparing for an Oral Presentation in 2nd Grade

Whether a child will be going to school or home alone is a decision made by the child’s parents, but the teacher also has great responsibility as he/she has to teach the children the rules of safe traffic behaviour. Besides safe participation in traffic, we must also think about a sustainable way of coming to school which would protect the environment and have a positive impact on the child’s social development; the latter aspect is, last but not least, closely connected with a person’s healthy lifestyle. Activities relating to proper and safe behaviour in traffic and contents relating to the principles of sustainable mobility are mostly carried out during Environmental Education lessons and through cross-curricular integration with other subjects. A few activities are described in the article, which also gives a detailed description of children preparing to orally describe – their route to school. The children prepared for their presentation according to the principles of formative assessment, which enabled them to actively participate in planning and evaluating the work, thus learning to take responsibility for their work. Indirectly, they also thought about the importance of sustainable mobility.