Vključenost tematik slovenskega izseljenstva v pouk geografije

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2018/3/44-50

Povzetek

Tematike, povezane z migracijami in izseljenstvom, bi morale postati pomembna učna tema na vseh nivojih vzgojno-izobraževalnega procesa, in to ne le zaradi sodobnih migracijskih tokov, pač pa tudi zaradi vpetosti Slovencev in Slovenije v različne migracijske procese v različnih časovnih obdobjih. Prispevek obravnava pregled vključenosti tematik slovenskega izseljenstva v pouk geografije. Pri tem izpostavi vključenost omenjenih tematik tako v učne načrte za pouk geografije kot učbenike, obenem pa prikaže tudi nekaj bistvenih ugotovitev iz raziskave med učenci glede poznavanja in zanimanja za tematike slovenskega izseljenstva.

Abstract

Introducing the Topics on Slovenian Emigration in Geography Class

Topics on migrations and emigration should become part of the important learning material at all levels of the education process not only because of the current migration flows but also because of the inclusion of Slovenians and Slovenia in various migration processes during different time periods. The article provides an overview of the inclusion of the topics on Slovenian emigration in geography class, emphasizing the inclusion of these topics in geography curricula and textbooks and introducing some of the key findings from the research performed among students on the awareness of and interest in the topic of Slovenian emigration.