Mnenje učencev in učiteljev o ekskurziji

PDF članek

Izvleček

V prispevku želimo osvetliti mnenje učencev in učiteljev o izkustvenem učenju, natančneje o ekskurziji. Raziskavo smo izvedli z učenci od 1. do 5. razreda in učitelji razrednega pouka. Namen raziskave je bil ugotoviti mnenje učencev in učiteljev o organizaciji ekskurzije pri pouku spoznavanje okolja in družbe. Za zbiranje podatkov pri učencih smo uporabili anketiranje z anketnim vprašalnikom, ki je vključeval vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Z anketnim vprašalnikom smo anketirali 156 učencev. Z učitelji razrednega pouka smo izvedli nestandardizirani intervju (polstrukturirani intervju), s ključnimi vprašanji, večinoma odprtega tipa. V intervju smo vključi pet učiteljev razrednega pouka (razrednikov). Iz raziskave je razvidno, da imajo vsi učenci pouk raje, če ta poteka v obliki ekskurzije, kot pa v učilnici. Prav tako učenci menijo, da je njihovo znanje trajnejše, če je pridobljeno na ekskurziji. S tem se strinjajo tudi nekateri učitelji. Šele učenci v višjih razredih pojem ekskurzija povezujejo s poučnim izletom. Učitelji pa so pri organizaciji in izvedbi ekskurzije izpostavili tudi nekaj pomanjkljivosti.

Abstract

Students’ and Teachers’ Opinions about the Fieldtrip

The article highlights students’ and teachers’ opinions on experiential learning, more specifically, the fieldtrip. The research was performed with students from grades 1-5 and their teachers with the purpose of finding their opinions about the organisation of a fieldtrip for the subject Learning about the Environment and Society. To collect the answers from students, we used a questionnaire with open-ended and closed-ended questions which was given to 156 students. To collect the answers from their teachers, we performed a non-standardised (semi-structured) interview with key, mostly open-ended questions. The interview was used on five class teachers (from grades 1-5). The research clearly shows that all students prefer classes in the form of a fieldtrip rather than in the classroom. They also believe that they more easily remember the knowledge acquired on a fieldtrip, which is confirmed by some of the teachers. Only the upper class students connect the fieldtrip with a learning experience. Teachers, however, also emphasised a few shortcomings in the organisation and implementation of the fieldtrip.