Uporaba lutke pri pouku angleščine

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljena izkušnja učenja in poučevanja z lutko v tretjem razredu. Uporaba lutke pri pouku vpliva na večjo motivacijo za učenje, ustvarja igrivo vzdušje v razredu, vzpostavi čustveno vez z učenci, vpliva na boljše pomnjenje in razumevanje učne snovi ter razvija kreativnost. Poučevanje z lutko ni samo popestritev pouka, je tudi sredstvo za doseganje ciljev iz učnega načrta. V prispevku vam predstavljamo primere uporabe lutke pri zgodnjem učenju tujega jezika.

Abstract

Using a Puppet in English Class

The article describes a learning and teaching experience of using a puppet in a third-grade primary school class. Using a puppet in class contributes to greater motivation for learning, helps create a playful climate in the classroom and establish an emotional bond with the students, improves memory, deepens the understanding of the material and fosters creativity. The teaching experience with a puppet not only makes classes more interesting but is also a means to achieve the curriculum goals. The article illustrates a few examples of using a puppet to teach a foreign language to young students.