Sodelovanje knjižnice Glasbene šole Jesenice z ustanovami na državni in lokalni ravni

PDF članek

Izvleček

Prispevek predstavlja sodelovanje knjižnice Glasbene šole Jesenice z ustanovami na državni in lokalni ravni. Na državni ravni gre za sodelovanja na strokovnem področju v okviru sistema, ki deluje na državni ravni. Na lokalni ravni pa je sodelovanje z različnimi ustanovami, namenjeno predvsem prepoznavnosti glasbenega šolstva in knjižnice v lokalnem okolju. Še posebej je izpostavljeno sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, saj so ravno študijska srečanja za knjižničarje na glasbenih šolah, ki potekajo na Glasbeni šoli Jesenice, privedla do mnogih nadaljnjih strokovnih sodelovanj in omogočajo skupen nastop knjižničarjev na glasbenih šolah na državnem nivoju. Zaradi sodelovanja, organiziranosti in skupnega nastopa so knjižničarji na glasbenih šolah postali slišani in upoštevani tudi s strani ustanov na državnem nivoju. Knjižnica na Glasbeni šoli Jesenice se seveda trudi, da bi bila prepoznavna tudi v lokalnem okolju.

Abstract

Collaboration Between the Music School Jesenice Library and Institutions at the National and Local Level

The paper presents the cooperation of the Music School Jesenice library with institutions at the national and local level. At the national level, the cooperation takes place in the professional field, while, at the local level, it is primarily intended for the promotion of the Music School Jesenice and its library in the local environment. The collaboration with the National Education Institute Slovenia is particularly emphasized. Because of the study group under their leadership, takings place at the Music School Jesenice, many further collaborations with various institutions at the national level were enabled. Collaboration, organization and joint appearance through the study group were the main reason that music school libraries were heard and recognized by the institutions at the national level. The Music School Jesenice library also tries to gain recognition in the local environment.