So spremembe v vodnem režimu Zelencev posledica delovanja človeka?


https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/84-91

Povzetek

Zelenci so izvir Save Dolinke in še veliko več. Zaradi velikega biološkega, hidrološkega, geološkega in krajinskega pomena so bili leta 1992 razglašeni za naravni rezervat, uvrščeni pa so tudi med območja Natura 2000. Zelenci so naravna vrednota državnega pomena. So izjemno zanimiv življenjski prostor, eno večjih prehodnih barij v Sloveniji in zelo zanimiva turistična točka, saj s svojimi naravnimi lepotami privabljajo tako domače kot tudi tuje obiskovalce. In ravno obiskovalci so jeseni 2022 opazili neobičajno stanje, saj jih je namesto smaragdnega jezera pričakalo blato, pena in smrad. V članku je predstavljen Naravni rezervat Zelenci ter na primeru Zelencev namen in cilji zavarovanja narave. Predstavljen je projekt Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji WETMAN ter dogajanje v Zelencih jeseni 2022.

Abstract

Are Changes in Water Regime of Zelenci Result of Human Activity?

Zelenci is far more than the Sava Dolinka River‘s spring. Due to its great biological, hydrological, geological and landscape importance, Zelenci was declared a nature reserve in 1992 and a Natura 2000 site. Zelenci is a natural value of national importance. The natural beauty of this highly unique environment, one of Slovenia‘s largest transitional wetlands and a popular tourist site, attracts both local and international visitors. In fact, they were the first to discover the lake‘s unusual state in the autumn of 2022: instead of an emerald lake, they were met with sludge, foam, and stench. Using Zelenci as an example, this article describes the nature reserve and the purpose and aims of nature conservation. It explains the project Conservation and Management of Freshwater Wetlands in Slovenia – WETMAN and what took place in Zelenci in the autumn of 2022.