Reševanje konfliktnih situacij in spodbujanje razvoja socialnih veščin z glasbenimi dejavnostmi pri triletnikih in štiriletnikih v vrtcu

PDF članek

Izvleček

Konfliktne situacije in neprimerno vedênje so del vsakodnevnega življenja v vrtcu. Ta prispevek je del večje raziskave. V njem bomo na vzorcu desetih otrok, starih od tri do štiri leta, opisali pojav konfliktnih situacij in neprimernih oblik vedênja med izvajanjem glasbenih dejavnosti v vrtcu ter predstavili proaktivne strategije za njihovo preprečevanje oziroma blaženje. Ugotovili smo, da se je število konfliktnih situacij in primerov neprimernega vedênja v času izvajanja glasbenih dejavnosti zmanjšalo, razlog za to pa pripisujemo tudi uvedbi načrtovanih proaktivnih strategij za preprečevanje opisanih oblik vedênja.

Abstract

Resolving Conflict Situations and Encouraging Social Skills Development Through Musical Activities at Ages 3 to 4 in Kindergarten

Conflict situations and unacceptable behaviour are a daily occurrence in kindergarten. The present article is part of a larger research project. Using a sample of ten 3- to 4-year-olds, it describes conflict situations and unacceptable behaviour during musical activities in kindergarten, and presents proactive strategies to prevent/reduce such behaviour. The findings have confirmed that the frequency of conflict situations and problem behaviour decreases during musical activities, which can also be attributed to the implementation of the aforementioned proactive strategies.