Regionalizacija sveta za šolske potrebe v Sloveniji


https://doi.org/10.59132/geo/2023/1/26-48

Povzetek

V prispevku avtorji najprej utemeljujejo smiselnost in nujnost ustreznih delitev (regionalizacij) sveta na manjše enote oz. geografske regije v kontekstu šolske geografije. Pregled literature kaže, da so bile te delitve tako v preteklosti, kot so tudi še danes različne, saj temeljijo enkrat na bolj poudarjenih družbenogeografskih, drugič pa na naravnogeografskih prvinah, včasih tudi na kombinaciji obojih. Zaradi tega so nastale in v geografske učbenike prešle različne regionalizacije, ki pa so si bile kljub temu precej podobne. Največje razlike med regionalizacijami sveta so pri členitvi Afrike in Azije, zlasti njenega jugozahodnega in osrednjega (nekdaj sovjetskega) območja. Na podlagi ugotovitev avtorji predlagajo, da se za namen pouka geografije na douniverzitetni ravni uporabljajo čim bolj enostavne in za učence ter dijake razumljive delitve, ki v osnovi ne odstopajo veliko od dosedanje prakse. Pri tem je pomembno, da se enotna delitev sveta in celin uporablja tako na ravni osnovne šole kot srednjih šol oz. gimnazij, skladna pa mora biti tudi med učbeniki in didaktičnimi gradivi ter testiranji.

Abstract

Regionalisation of World for Slovenian Educational Purposes

The authors first elaborate on the logic and significance of appropriately regionalising the world into smaller units or geographic regions for educational purposes. The literature review demonstrates that such regionalisations have always varied since they have originated in the determinants of human or physical geography or a combination of both. As a result, various (but often comparable) regionalisations emerged and appeared in geographic textbooks. The most significant differences in the regionalisations of the world are in the division of Africa and Asia, particularly its southwestern and central (formerly Soviet) areas. Based on these findings, the authors recommend that, at the pre-university level, regionalisations are as straightforward as possible, easily intelligible to students, and should not significantly differ from the existing practices used in teaching geography. It is crucial to consistently use a common regionalisation of the world and continents in primary and secondary school textbooks, didactic materials and testpapers.