Razvijanje veščin branja na OŠ Livada Velenje

PDF članek


Izvleček

V prispevku so predstavljeni nekateri vidiki branja. Branje je namreč veščina in potovanje v nekatere druge, še neznane svetove. Članek govori o pomembni vlogi staršev pri branju ter o tem, kako postati bralec za vse življenje. Branje je najpomembnejša socialna kompetenca, ki jo potrebuje otrok. Je tudi osnovno sredstvo za učenje. Kakšna je vloga šole pri razvijanju veščine branja in s kakšnimi konkretnimi dejavnostmi spodbujamo branje na OŠ Livada Velenje. Od pravljičnih ur do bralnega žakeljčka, medgeneracijskega branja bralne značke in še marsikaj drugega počnemo na šoli, da bi otroke spodbudili k branju. Seveda pa se dotaknem tudi težav, ki jih imajo otroci pri branju. V zaključku je poudarjen pomen branja. Zavedati se moramo, da se z branjem razvijajo naši možgani, zato je tako zelo pomembno.

Abstract

Developing Reading Skills at Livada Velenje Primary School

The paper presents certain aspects of reading. Namely, reading is a skill and a journey to other, as yet unknown worlds. The article talks about the important role of parents in reading acquisition and how one can become a reader for life. Reading is the most important social competence a child needs. It is also a basic means of learning. What role does a school play in developing the skill of reading and which specific activities does the Livada Velenje Primary School carry out to promote reading? The school organizes fairy-tale hours, a book bag, an intergenerational reading badge and many other activities to encourage children to read. Of course, the article also touches on the reading problems encountered by children. The conclusion highlights the importance of reading. We should all be aware that reading develops the brain and that is what makes it so important.