Projektno delo na področju učenja slovenskega jezika v srednjih šolah

PDF članek

Izvleček

V članku obravnavamo problematiko financiranja dopolnilnih izobraževanj in dejavnosti v srednjih šolah ter se posebej osredotočamo na možnosti njihovega financiranja s sredstvi, pridobljenimi v programih in razpisih EU in Republike Slovenije. Opredeljujemo številne programe EU, namenjene (tudi) za financiranje projektnega dela v srednjih šolah ter možnosti in načine prijave projektov prikazujemo tudi grafično. Osredotočimo se tudi na izvedbo pridobitve projektov, katerih cilji bi bili spoznavanje in dopolnilno izobraževanje na področju slovenskega jezika kot fundamenta kulture slovenskega naroda in pomembnega gradnika narodne pripadnosti.

Abstract

Project Work in the Field of Learning Slovenian Language in Secondary Schools

The article discusses the issue of the funding of supplementary education and activities in secondary schools, focusing in particular on the opportunities of funding them with resources acquired from the programmes and calls for applications of the EU and of the Republic of Slovenia. It defines numerous EU programmes (also) intended for funding project work in secondary schools, and defines the possibilities and ways of proposing projects, also in graphic form. It also focuses on how to win projects whose goals would be learning and supplementary education relating to the Slovenian language as the foundation of the culture of the Slovenian nation and an important building block of ethnic affiliation.