»Primož Trubar – prvi mož med slovenskimi protestanti« pri pouku zgodovine po načelih formativnega spremljanja znanja

PDF članek

Izvleček

V prispevku je prikazana obravnava učnega sklopa Primož Trubar – prvi mož med slovenskimi protestanti po načelih formativnega spremljanja znanja. Osmošolci so pred obravnavo v sklopu šolske ekskurzije obiskali Trubarjevo domačijo. Pri rednem pouku so z »vstopnim listkom« ugotavljali že usvojeno znanje in spregovorili o osebnih ciljih v zvezi z obravnavano tematiko. Sledila sta pogovor o namenih učenja in razvrstitev učnih ciljev glede na Bloomovo taksonomijo. Po ogledu animiranega filma o Primožu Trubarju je sledila analiza izbranih odlomkov iz Katekizma in Abecednika. Učni sklop smo zaključili s preverjanjem znanja. Učenci so usvojeno znanje izkazali v obliki pisne naloge, v kateri so razmišljali o Trubarjevih osebnostnih lastnostih in pomenu njegovih del in prizadevanj za Slovence – za slovenski jezik in kulturo. Za domačo nalogo so izdelali strip, ki prikazuje izbrani dogodek iz Trubarjevega življenja. Na koncu so svoje izdelke po danih kriterijih ovrednotili in zapisali refleksijo.

Abstract

Primož Trubar – The Key Figure Among The Slovenian Protestant Reformers in History Class Based on Formative Assessment Principles

The article presents the learning unit called Primož Trubar – the Key Figure among the Slovenian Protestant Reformers, based on formative assessment principles. Before learning in class, eighth-graders went on a school field trip to visit Trubar Homestead. In class, they assessed their existing knowledge using an entry ticket and talked about their personal goals in connection with this topic. This was followed by a conversation about the learning objectives and their classification according to Bloom’s Taxonomy. After watching an animated film about Primož Trubar, we analysed selected excerpts from his works Catechismus and Abecedarium. The learning unit was concluded with knowledge assessment. Students were required to write about their thoughts regarding Trubar’s personal characteristics, and the importance of his works and efforts for the Slovenian language and culture. Their homework assignment was a comic with a selected event from Trubar’s life. Finally, they assessed and reflected on their work according to the given criteria.