Preverjanje znanja učencev na daljavo s kompleksno zastavljenimi nalogami

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavljamo primer preverjanja in ocenjevanja znanja matematike v 8. razredu, ki smo ga izvedli v prvem valu epidemije, ko je pouk potekal na daljavo. Pri izboru nalog smo izhajali iz vsebin, ki smo jih želeli preveriti. Pri pripravi nalog smo izhajali iz ciljev, standardov znanj in minimalnih standardov, zapisanih v učnem načrtu. Oblikovali smo kriterije uspešnosti, ki smo jim sledili in jih priredili za učence v njim razumljivem jeziku. Za vsako nalogo opišemo, kaj nas je vodilo pri oblikovanju naloge ter kakšne napake so pri reševanju delali učenci. Ob zaključku podamo še izkušnjo s takim načinom izvedbe preverjanja in ocenjevanja znanja.

Abstract

Assessing Pupils’ Knowledge at a Distance Using Complex Tasks

The paper gives an example of knowledge assessment in Mathematics class in the 8th grade, which was carried out during the fi rst wave of the epidemic, when distance learning was fi rst introduced. The tasks were selected based on the contents I wanted to assess. Th e tasks were prepared in accordance with the objectives, the target knowledge and the minimum standards laid down in the curriculum. I designed the success criteria that were applied and adapted them, so the pupils could understand them. I have described what guided me when designing each task and which mistakes the pupils made when solving them. The paper concludes with a description of how the applied knowledge assessment method was experienced.