Pozitivna vzgoja in izobraževanje

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/9-15

Izvleček

V zadnjih dveh desetletjih se je močno razvilo področje pozitivne psihologije, ki raziskovalno pozornost usmerja v preučevanje pozitivnih vidikov človekovega delovanja. Na podlagi znanstvenih spoznanj pozitivne psihologije se je oblikovala tudi aplikativna veja pozitivne psihologije – pozitivna vzgoja in izobraževanje, pri kateri gre za aplikacijo pozitivnopsiholoških spoznanj v šolski kontekst, hkrati pa tudi za krovno perspektivo, v katero lahko uvrstimo že obstoječe pedagoške pristope, ki spodbujajo pozitivne vidike razvoja učencev. V prispevku predstavljam začetke in razvoj pozitivne psihologije ter pozitivne vzgoje in izobraževanja ter opišem nekatere izbrane pristope, s katerimi se spoznanja pozitivne psihologije uvaja v pedagoško prakso: socialno in čustveno učenje, perspektivo pozitivnega razvoja mladih in razvijanje vrlin. V prispevku opisujem tudi sodobne trende na področju pozitivne vzgoje in izobraževanja v svetu ter izpostavljam nekatere vidike, ki jih je smiselno upoštevati pri vključevanju pozitivnih vidikov v vzgojo in izobraževanje.

Abstract

Positive Education

Positive psychology, whose research focuses on the positive aspects of human conduct, has advanced significantly in the last two decades. Based on its findings, an applied branch has also emerged, i.e., positive education, which is both an application to the school setting and a comprehensive framework incorporating the existing pedagogical strategies that promote positive aspects of students’ growth. This paper explains the origins and development of positive psychology and positive education along with selected approaches that bring the insights of positive psychology into pedagogical practice: social and emotional learning, positive youth development perspective and the development of character strengths. It then elaborates on current trends in positive education and highlights some aspects to consider when integrating positive perspectives into education.