Pogled učiteljev na pomen integracije umetnosti na različnih področjih delovanja učencev in dijakov

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/32-37

Povzetek

V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo ugotavljali, kakšen pomen učitelji pripisujejo vključevanju umetniških dejavnosti za različna področja delovanja učencev in dijakov. Učitelji so bili vključeni v projekt Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM), katerega ključni cilj je razvijati didaktične pristope in nove oblike povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi, vprašalnik pa so izpolnjevali ob začetku izvajanja projekta. Osnovnošolski učitelji ocenjujejo, da umetniške dejavnosti pri učencih v največji meri prispevajo k sproščenosti, boljšemu počutju v skupini/razredu, ustvarjalnosti, zapomnitvi obravnavanih vsebin in zanimanju za te vsebine, srednješolski pa vidijo največji prispevek k sproščenosti dijakov, njihovemu boljšemu počutju v skupini/razredu in ustvarjalnosti.

Abstract

Teachers‘ Perspective on the Value of Art Integration into Different Types of Pupil/Student Activities

This article reviews the results of a study which has identified the value of art-integrated student activities from a teacher‘s viewpoint. The teachers participated in the project Developing Communication Competences through Cultural-Art Education (SKUM), whose main objective is to develop novel didactic approaches and links between education, art and culture. They were asked to complete a questionnaire at the outset of the project. Primary as well as secondary teachers believe that artistic activities contribute greatly to relaxation, benefit the well-being of a group/class, and encourage creativity. In addition, primary teachers also feel that such activities improve the memorization of learning content and arouse pupils‘ curiosity.