Ocenjevanje znanja učencev priseljencev pri slovenščini

PDF članek

Izvleček

Ocenjevaje znanja pri slovenščini je za učence priseljence prilagojeno, in sicer to velja prvo leto po vključitvi v slovensko osnovno šolo. Prilagaja se načine ocenjevanja in število ocen, o prilagoditvah odloči učiteljski zbor. Učenci priseljenci praviloma napredujejo v višji razred prvo leto po vpisu v osnovno šolo, tudi če pri slovenščini niso ocenjeni – prvo leto šolanja večina učencev priseljencev ni ocenjena. V drugem in naslednjih letih šolanja pa je njihovo napredovanje odvisno od pridobljenih ocen oziroma doseženih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu za slovenščino. Učenčev napredek pri doseganju ciljev in standardov znanja se od drugega leta šolanja ne upošteva več, ampak se upoštevajo doseženi cilji in standardi znanja. Nacionalno preverjanje znanja pri slovenščini učenci priseljenci, ki so prvo leto vpisani v slovensko osnovno šolo, opravljajo prostovoljno, praviloma ga pri slovenščini ne opravljajo.

Abstract

Assessing Knowledge of Immigrant Students in Slovenian Language Lessons

Knowledge assessment in Slovenian language lessons is adapted for immigrant students during the first year of their inclusion in a Slovenian primary school. The assessment methods and number of marks are adapted and the adaptations are determined by the teaching staff. Immigrant students are generally promoted to a higher grade after their first year of enrolment in primary school, even if they have not been marked in Slovenian language lessons – most immigrant students are not marked during their first year of schooling. In the second and subsequent years of schooling, their promotion depends on the marks they have obtained or on the knowledge objectives and standards they have attained, as defined in the curriculum for Slovenian language. A student’s progress in attaining the knowledge objectives and standards is no longer taken into account after his/her second year of schooling; the knowledge objectives and standards they have actually attained are considered instead. Immigrant students who are enrolled in their first year at a Slovenian primary school take the national examination in Slovenian language voluntarily; they usually do not take the test.