Ocenjevanje znanja na razredni stopnji v zadnjih šolskih letih

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2022/6/20-33

Povzetek

Prispevek je namenjen predstavitvi pogleda na proces ocenjevanja v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 na razredni stopnji. Izhodišče predstavljajo temeljni pojmi in procesi, povezani z ocenjevanjem, ki veljajo v slovenskem šolskem okolju in bodo predstavljeni v prvem delu. V nadaljevanju bo prikazan pregled priporočil z danimi primeri ocenjevanja, ki so bila v oporo učiteljem v času izrednih razmer in prilagojenih okoliščin vzgojno-izobraževalnega procesa vse do zaključka šolskega leta 2022. Prispevek vključuje primere učiteljev in svetovalk razrednega pouka in vprašanja, ki so (bila) ključno vodilo pri pripravi podpornega gradiva in izobraževanja za učitelje v času izobraževanja na daljavo in po vrnitvi v šole.

Abstract

Assessing Knowledge at Primary Level in Recent School Years

This paper aims to present a view on assessment in the school years 2020/2021 and 2021/2022 at the primary school level. The first section introduces the basic assessment concepts and processes applicable in the Slovenian school environment. We then provide an overview of the recommendations with examples of assessments that supported teachers during the period of emergency and discuss the adjustments of the educational process made until the end of the 2022 school year. The paper includes examples provided by classroom teachers and counsellors and the issues that served as a guide in developing support materials and training for teachers during distance education and after schools reopened.