Nasilje dijakov nad srednješolskimi učitelji in njegove posledice


https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/40-46

Izvleček

Nasilje učencev in dijakov nad učitelji je problem, ki vpliva tako na profesionalno kot na zasebno življenje učiteljev ter tudi na šolo kot družbeni sistem. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 221 srednješolskih učiteljev, nas je zanimala razširjenost tovrstnega nasilja, samozaznane posledice izkušnje nasilja ter povezanost te s subjektivnim blagostanjem in zavzetostjo pri delu. Ugotovili smo, da večina učiteljev v preteklem šolskem letu ni izkusila nasilja s strani dijakov. Kljub temu pa so nekateri poročali o resnih posledicah. Prav tako se je pokazalo, da se izkušnja doživetega nasilja pri učiteljih negativno povezuje tako s subjektivnim blagostanjem kot tudi z njihovo zavzetostjo pri delu.

Abstract

Student Violence Against Secondary School Teachers and its Repercussions

Student violence against teachers has a significant impact on teachers‘ professional and private lives, as well as the school as a social system. In a survey involving 221 secondary school teachers, we looked at the prevalence of such violence, the self-perceived repercussions of experiencing violence, and its relationship to subjective well-being and work engagement. We found that most teachers had not experienced student violence in the previous school year. However, some reported severe consequences. Violence was also found to harm teachers‘ subjective well-being and work engagement.