Možnosti uporabe programa Scratch pri matematiki

PDF članek

Izvleček

Medpredmetno povezovanje oziroma povezovanje znanj je čedalje pomembnejše v izobraževanju. Če k temu dodamo še uporabo sodobne komunikacijske tehnologije in aktivno vlogo učencev, medpredmetnemu povezovanju damo dodatno težo. Povezali smo matematiko in računalniške izbirne predmete v osnovni šoli – sklop programiranje. V prispevku predstavimo možnosti in načine izdelave preprostih aplikacij za utrjevanje ali učenje osnovnih računskih operacij pri matematiki s pomočjo programa Scratch. Aplikacije lahko izdelujejo učitelji sami ali skupaj z učenci osmega in devetega razreda. Namenjene so utrjevanju seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja v množici naravnih števil do 10, 20, 100 in celo v množici celih števil. Možnosti programa so velike, zato bi lahko obdelali še druga področja pri matematiki: funkcija, enačbe in neenačbe, zbiranje in predstavitev podatkov, geometrija. Pri izdelavi aplikacije prikažemo različne metode reševanja iste naloge, istega problema. Obenem prikažemo sistematičen, urejen pristop k sestavljanju aplikacije, kar je pogoj za reševanje kompleksnejših problemov. Tako izdelane aplikacije so zelo uporabne pri diferenciaciji pouka, pri pouku dodatne strokovne pomoči, pri dopolnilnem in dodatnem pouku matematike ter pri medsebojni pomoči med sošolci.

Abstract

Use of Scratch Application in Mathematics

Interdisciplinary integration or knowledge collaboration is of increasing importance in education. By adding modern communication technology and an active role of pupils we can greatly enrich this area. We connected Mathematics and elective Computer Science subjects in primary school – the programming unit. This paper presents variations and methods of programming simple applications for training or learning basic arithmetic operations in Mathematics with the Scratch program. Applications can be made by teachers alone or together with pupils of the eighth or ninth grade. They are intended for pupils to train addition, subtraction, multiplication and division up to 10, 20, 100 and even in the set of whole numbers. The variations of this programme are vast, so it could be used for discussing other mathematical fields. By making the application we can show different methods for solving the same task or problem. At the same time, we show a systematic, organised approach to compiling this application, which is a basic condition for solving more complex problems. Such applications are helpful in differentiating instruction, providing additional professional support, teaching Mathematics to children with learning disabilities, teaching mathematically-talented pupils, etc.