Mehanizmi trajnosti v naravi veljajo tudi za ljudi

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2021/3/15-18

Povzetek

Sledovi, ki jih puščamo za seboj, nekajkrat presegajo sposobnost obnove in asimilacijsko zmožnost našega planeta. Posledica je spremenjeno delovanje ekosistemov, kar se odraža v slabšanju kakovosti okoljskih razmer za življenje, manjšanju količine in kakovosti virov ter v večji pogostosti nepredvidenih dogodkov. Spremembe zahtevajo spremembo načina življenja. Vse to pa je nemogoče brez poznavanja zgradbe in razumevanja delovanja ekosfere ter zavedanja njenega pomena za naše življenje, razumevanja načinov našega delovanja in njegovih posledic za ekosfero ter uvajanja ukrepov za preprečevanje negativnih učinkov in izboljšanje stanja. Z izboljšanjem znanja o naravnih sistemih in zavedanjem naše odvisnosti od njih se počasi spreminja sistem vrednot, ki veljajo v človeški družbi.

Abstract

Sustainability Mechanisms in Nature Also Apply to Humans

The traces we are leaving behind by far exceed our planet’s ability to restore and to assimilate waste. This has altered the functioning of ecosystems, which is refl ected in the declining quality of environmental conditions for life, in the reduction of the quantity and quality of resources, and in the increasing frequency of unforeseen events. These changes require lifestyle changes. But all of that is impossible if we are not familiar with the structure of the ecosphere and understand its functioning; if we are not aware of its importance for our lives, or understand our actions and how they affect the ecosphere; or if we do not introduce measures for preventing negative effects and improving the situation. By improving our knowledge of natural systems and by becoming aware of our dependence on them, we are slowly changing the value system being pursued by society.