Mednarodni eTwinning projekt na Osnovni šoli Prule z naslovom Who are you?

PDF članek

Izvleček

V šolskem letu 2014/2015 smo se odločili priključiti mednarodnemu projektu v okviru eTwinninga. Vse se je začelo z udeležbo na kontaktnem seminarju sodelujočih šol. Pred začetkom novega šolskega leta, med poletnimi počitnicami, smo nato izdelali načrt, letno pripravo in spletno učilnico ter se vključili v vsa spletna okolja projekta. Učencem smo želeli ponuditi drugačen način učenja s pomočjo informacijsko-
komunikacijske tehnologije (IKT) in učenja tujih jezikov ter spoznavanje vrstnikov iz drugih držav. Ob koncu projekta smo ugotovili, da sta bila učenje in druženje neprecenljiva, sodelujoči učenci so spoznali nove prijatelje in se naučili veliko novega.

Abstract

International eTwinning Project at Prule Primary School, Entitled Who Are You?

In the 2014/2015 school year, we decided to join an international project under eTwinning. It all began when we attended a contact seminar for participating schools. Before the new school year started, during summer holidays, we had prepared a plan, a yearly lesson plan and an online classroom, and had become involved in all of the project’s online environments. We wished to provide students with an alternative learning method using information and communication technology (ICT), the learning of foreign languages, and meeting their peers from other countries. At the end of the project we established that the learning and socialising had been invaluable, and that the participating students had made new friends and learnt many new things.