Leto Josipa Ipavca in šolske razstave kot sodobni didaktični pristop pri ohranjanju spomina na pomembne obletnice

PDF članek

Izvleček

V letu 2021 doma in po svetu obeležujemo in se spominjamo pomembnih dogodkov, pojavov in procesov, ki so pomembni za slovenski narod tako na lokalni in regionalni kot na državni ravni, kakor tudi širše v svetovnem merilu. Ne gre prezreti, da je na pobudo Občine Šentjur Vlada Republike Slovenije leto 2021 razglasila za leto Josipa Ipavca. V tem letu se bodo zvrstili številni dogodki, s katerimi se bomo spominjali življenja in dela priznanega šentjurskega zdravnika in skladatelja, kakor tudi celotne družine Ipavec. V prispevku smo osvetlili spomin ob 100. obletnici smrti dr. Josipa Ipavca ter na kratko predstavili, kako so se v obeleževanje in ohranjanje spomina vključili nekateri vzgojno-izobraževalni zavodi, ki so ključne dejavnosti izvedle v povezavi s slovenskim kulturnim praznikom – Prešernovim dnevom, saj sta oba rojaka, dr. France Prešeren in dr. Josip Ipavec umrla 8. februarja. V času nastajanja prispevka so se učitelji ter učenci in dijaki na kreativen in inovativen način vključili v obeleževanje in ohranjanje spomina na daljavo, saj je v tem času za večino njih še vedno potekal pouk na daljavo. V teh okoliščinah pa je seveda bilo mnogo težje izvesti postavitev šolske razstave, s katero bi lahko prispevali k ohranjanju in obeleževanju spomina. V nadaljevanju prispevka smo predstavili, pri katerih učnih vsebinah in tematskih sklopih v učnih načrtih in katalogih znanj za zgodovino lahko učitelji obravnavajo ter jih povežejo z obeleževanjem in spominjanjem smrti dr. Josipa Ipavca, na koncu pa predstavili ključna načela, ki bi jih naj učitelji upoštevali pri postavitvi šolske razstave kot sodobnega didaktičnega pristopa pri obeleževanju in pri ohranjanju spomina na pomembne dogodke, pojave in procese.

Abstract

The Year of Josip Ipavec and School Exhibitions as a Modern Didactic Approach to Preserving the Memory of Important Anniversaries

In 2021, we are commemorating and remembering important events, phenomena and processes, both at home and abroad, which are important for the Slovenian nation at the local, regional and national level, as well as on a broader, global scale. It should not be overlooked that on the initiative of the Municipality of Šentjur, the Government of the Republic of Slovenia declared the year 2021 the Year of Josip Ipavec. This year, many events will take place to commemorate the life and work of this acclaimed doctor and composer from Šentjur, and of the entire Ipavec family. The article sheds light on the memory of Dr Josip Ipavec on the centenary of his death, and briefly presents how certain educational institutes have become involved in commemorating and preserving the memory of him by carrying out key activities in connection with the Slovenian cultural holiday – Prešeren Day, since both compatriots, Dr France Prešeren and Dr Josip Ipavec, died on 8 February. When the article was being written, teachers, pupils and secondary school students became involved in commemorating and preserving the memory of him in a creative and innovative way, because for most of them, lessons were still being held at a distance. Under those circumstances, it was, of course, much harder to set up a school exhibition that would contribute to preserving and commemorating the memory of him. The rest of the article shows which learning contents and thematic units in the curricula and in the catalogues of knowledge standards for history are suitable for discussing, commemorating and remembering the death of Dr Josip Ipavec; in the end, the article presents the key principles that teachers should apply when setting up a school exhibition as a modern didactic approach to commemorating and preserving the memory of important events, phenomena and processes.