Kdor si postavlja vprašanja – išče rešitve

PDF članek

Izvleček

Prispevek predstavlja bralno učno strategijo vprašanje – odgovor s konkretnimi dejavnostmi, vprašanji in razumevanjem besedila na 3. ravneh ter vzpodbujanje in vodenje učencev, da sami razvijajo sposobnosti omenjene bralne strategije ter poglobljenega dela z besedilom. Učiteljeva odgovornost in dolžnost je razvijati učenčeve sposobnosti, ki jih potrebuje za razvijanje temeljne bralne pismenosti ne glede na njegove trenutne zmožnosti, s poudarkom na zahtevnejših bralnih nalogah in učiteljevih ambicioznejših pričakovanjih. Članek prinaša konkretne in preverjene pristope, ki so bistveni za dvig bralne pismenosti. Cilj prispevka je z učitelji deliti primer dobre prakse ter ga vključiti kot model vzpodbudnega učnega okolja in sodobnega pouka.

Abstract

Those Who Ask Themselves Questions, Look for Solutions

The paper presents the question-answer reading strategy with concrete activities, questions and reading comprehension on three levels, and how students are encouraged and guided to develop on their own the skills of the aforementioned reading strategy and of working with a text in-depth. It is a teacher’s responsibility and duty to develop those abilities in a student that he/she needs to develop reading literacy, regardless of his/her current abilities, with emphasis on more demanding reading tasks and the teacher’s more ambitious expectations. The article provides concrete, tried-and-tested approaches that are essential for raising the level of reading literacy. The aim of the paper is to share an example of good practice with teachers and incorporate it as a model of a stimulating learning environment and modern lessons.