Izbirni predmet matematične delavnice v povezavi s knjižničnim informacijskim znanjem

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljeno medpredmetno sodelovanje učiteljice izbirnega predmeta matematične delavnice in knjižničarke. Učenci so utrjevali veščino iskanja gradiva v lokalni bazi COBISS, izbrano gradivo so poiskali v knjižnici in ga uporabili pri izdelavi plakatov. Naučili so se, kako narediti povzetek prebranega besedila in kaj izpisati kot pomemben podatek. Ponovili in še utrdili ter nadgradili so svoje znanje o citiranju in navajanju virov, ki so jih uporabili za izdelavo plakatov.

Abstract

Elective Subject of Mathematics Workshop in Connection with Library and Information Knowledge

This paper presents cross-curricular collaboration between a teacher of the elective subject of Mathematics Workshop and a librarian. Pupils were consolidating their skills in searching for material in the local COBISS database; they searched for selected material in the library and used it to make posters. They learnt how to make a summary of a text they have read and what to write as important information. They revised, consolidated and upgraded their knowledge of citing and referencing the sources they used for making the posters.