Glasbene zamisli v računalniške programu

PDF članek

Povzetek

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) se vse bolj pojavlja tudi v šolah; na različnih predmetnih področjih, v različnih delih učnih ur. IKT se tako vključuje tudi v glasbeno umetnost. V prispevku predstavljam uporabo sekvenčnega notacijskega programa Finale Note Pad v 5. razredu. Dodajam tudi izdelke učencev, prav tako pa tudi njihova mnenja. Učenci so v šolskem letu 2016/17 prvič spoznali takšen način učenja pri pouku glasbene umetnosti.

Abstract

Musical Ideas in a Computer Program

Information and communication technology (ICT) is becoming more widespread in schools as well – in various subjects, and in various parts of lessons. Thus, ICT is also being incorporated into Music. This paper presents the use of sequencer notation software, Finale Note Pad, in 5th grade. It also includes pupils’ products and their opinions. During Music lessons in the 2016/17 school year, pupils encountered such a learning method for the first time.