Formativno spremljanje pri svetovalnem delu v vrtcu: dvojno izjemni otrok

PDF članek

Povzetek

Avtorica v članku uvede v razmišljanje o konceptu nadarjenosti in potencialno nadarjenih otrocih ter dvojno izjemnih otrocih v predšolskem obdobju in kaj se na področju nadarjenih otrok v predšolskem obdobju trenutno dogaja v javnih vrtcih. Predstavi poskus načrtovanja individualiziranega programa za dvojno izjemnega otroka, potencialno nadarjenega otroka s težavami na področju pozornosti in koncentracije. V duhu formativnega spremljanja predstavi študijo primera otroka od ugotavljanja aktualnega razvoja, analize vedenj v luči potreb otroka in kaj ponuditi otroku ter načrtovanja ciljev in dejavnosti za spodbujanje močnih in šibkih področij otroka z oblikovanjem ciljev in korakov do območja bližnjega razvoja (OBR) ter načrtovanjem možnih načinov vrednotenja in samovrednotenja napredka otroka z dokazi.

Abstract

Formative Assessment in Kindergarten Counseling Work: Twice Exceptional Children

The article starts by introducing the concept of talent, potentially talented children and twice-exceptional children in the preschool period, along with a description of the current situation in public kindergartens concerning talented preschool children. It continues by presenting an attempt at planning an individualised programme for a twice-exceptional child, a potentially talented child with attention and concentration problems. In connection with formative assessment, it also includes a case study that focuses on determining the child’s current development, behaviour analysis as it relates to what the child needs and can be offered, and the planning of the goals and activities to encourage the child’s weak and strong areas by defining the goals and steps for the zone of proximal development (ZPD) and planning possible ways of evaluating and self-evaluating the child’s progress based on evidence.