Doseganje operativnih učnih ciljev na glasbenih šolah: učenci ustvarjajo glasbo in ples in uporabljajo učno tehnologijo

PDF članek

Povzetek

V članku so opisani trije principi oziroma nujni pogoji za uspešno izvajanje ustvarjalnih procesov na šolah. Najprej si skupaj z učenci postavimo te ali one okvire, dogovore in pravila, v katerih se bomo gibali pri posameznem ustvarjalnem procesu. Zatem je potrebno učence spodbujati k »ustvarjalnosti na nizkih obratih«. Čeprav lahko na »delovno mizo« prispevajo ideje tudi posamezni učenci, se bo večina zamisli porodila iz njihove medsebojne komunikacije in timskega dela. Pomembno je skrbeti še za izvajanje principa neskončne uporabe končnih sredstev; tukaj poskušamo v spletu zbranih virov, idej in dejavnosti prepoznati tudi najbolj oddaljene meje možnih rešitev. Prav verjetno bo pri tem potrebno zastaviti še en ustvarjalni krog.

  • Ustvarjanje v okviru sistema pravil
  • Ustvarjalnost na »nizkih obratih«
  • Neskončna uporaba končnega nabora sredstev

Abstract

Achieving Operational Learning Objectives in Music Schools: Students Creating Music and Dance While Using Learning Technologies

The article describes three principles and necessary conditions for successful implementation of creative processes in schools. Firstly, certain frameworks, agreements and rules are established together with students for each creative process. Secondly, students need to be encouraged to create ‘with less horsepower’. Although individuals may also bring their own ideas to the table, the majority of ideas will arise from their mutual communication and teamwork. Thirdly, it is important to apply the principle of endless use of fi nal resources, where we try to go as far as to identify, from the collected resources, ideas and activities, the most remote boundaries of possible solutions. This will most likely require the formation of another creative circle.

  • Creating within the rule system
  • Creating ‘with less horsepower’
  • Endless use of a final set of resources