Dolg odmev ruskih revolucij leta 1917

PDF članek

Izvleček

V letu 2017 je minilo 100 let od ruskih revolucij leta 1917 (februarja in oktobra), ki sta s svojimi daljnosežnimi posledicami pretresli in pretresali svet. Pomen tedanjih dogodkov je bil odtlej deležen neštetih interpretacij: o enkratnosti, prelomnosti, usodnosti … ali le logični nujnosti petrograjskega oktobra so napisali brezbrežno morje del. Del zgodovine revolucije je nedvomno tudi spreminjajoči se pogled nanjo, zato ga velja podrobneje preučiti, saj bomo le tako bolje razumeli njene globalne učinke in osmišljali današnja in prihodnja politična stališča. V prispevku je predstavljena spreminjajoča se globalna perspektiva ruskih revolucij v kratkem 20. stoletju, v katero je umeščen slovenski pogled. V zaključku so omenjeni nekateri najnovejši zgodovinopisni trendi, ki besedo revolucija počasi izrinjajo iz besedišča in jo nadomeščajo z »razpadom ruskega imperija«

Abstract

Long-Lasting Impact of Russian Revolutions of 1917

This year marks 100 years since the Russian revolutions of 1917 (of February and October), which shocked and shook the world with their far-reaching repercussions. Since then, there have been countless interpretations of the significance of those events; a boundless sea of works has been written on the unique, milestone and fatal nature of the October Revolution in Petrograd … or merely on the logical necessity for it. A part of the history of a revolution is undoubtedly the changing views on it, which is why they are worth a closer look, for only then will we be able to better understand its global effects and make sense of present and future political standpoints. This paper presents the changing global perspective on Russian revolutions throughout the short 20th century, incorporating the Slovenian view. The conclusion mentions some of the most recent historiographical trends, which are slowly pushing the word revolution out of the vocabulary and replacing it with »dissolution of the Russian Empire«.