Javno povabilo za ravnatelje svetovalce

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje pri izvajanju programov in svetovalnih storitev Šole za ravnatelje (ZRSŠ).  

Javno povabilo za ravnatelje svetovalce (za tisk).

Pogoji

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a) imenovan ravnatelj oz. direktor v vzgoji in izobraževanju z zaključenima najmanj dvema mandatoma ravnateljevanja;

b) izkazane kompetence za svetovanje, ki jih kandidat izkazuje s potrdili o uspešno opravljenih programih, ki vključujejo vsebine svetovanja (npr. coaching, mediacija, usposabljanje za zunanje evalvatorje, usposabljanje za mentorje novoimenovanim ravnateljem);

c) izkazane kompetence na najmanj dveh vsebinskih področjih vodenja, ki jih kandidat izkazuje z različnimi potrdili, dokazili, referencami (npr. potrdila o vključenosti v projekte, (so)avtorstvo člankov, gradiv ipd. kot razvidno iz Cobissa), in sicer:

 • področje razvoja, učenja in dosežkov otrok in učencev,
 • področje kakovostnega učnega in delovnega okolja za zaposlene,
 • področje profesionalnega učenja, delovanja in kariernega razvoja zaposlenih,
 • področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo,
 • področje sodelovanja z okoljem.

Izbor

Pri izbiri bo poleg navedenih pogojev upoštevana enakomerna zastopanost glede na raven izobraževanja. Prednost pri izbiri bodo imeli ravnatelji in direktorji, ki imajo izkušnje pri vodenju oz. sodelovanju v različnih mrežah vodstvenih delavcev.

Obveznosti izbranih ravnateljev oz. direktorjev svetovalcev:

 • obvezno usposabljanje za ravnatelje svetovalce v obsegu vsaj 24 ur v 2 letih (prvo usposabljanje za izbrane ravnatelje in direktorje svetovalce bo potekalo v začetku meseca julija 2022);
 • izvedba vsaj ene svetovalne storitve ali aktivno sodelovanje v vsaj enem programu Šole za ravnatelje v 2 letih;
 • objava enega strokovnega članka v 2 letih ALI
 • izvedba vsaj ene predstavitve na konferenci, posvetu v 2 letih.

Vsebina in oblika prijave

Prijava na javno povabilo se odda v elektronski obliki. Prijavi je treba priložiti:

 • življenjepis (CV) v slovenskem jeziku z navedbo razlogov za prijavo in vključitev;
 • navedbo dveh prednostnih vsebinskih področij vodenja (glej točka 3c zgoraj),
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Rok za prijave kandidatov je podaljšan do 10. junija 2022. Po tem datumu vložene prijave ne bodo več upoštevane. Kandidati prijavo s prilogami pošljejo na e-naslov Eve Valant, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje do 17. junija 2022.

Na osnovi prijav na javno povabilo bo izbranih največ 30 ravnateljev oz. direktorjev.

Z izbranimi ravnatelji oz. direktorji bo Zavod RS za šolstvo (Šola za ravnatelje) sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje 2 let.

Za vse dodatne informacije o javnem povabilu se lahko obrnete na dr. Mihaelo Zavašnik.