Javno povabilo za mentorje novoimenovanim ravnateljem

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje v programu Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem v okviru Šole za ravnatelje (ZRSŠ).

Javno povabilo za mentorje novoimenovanim ravnateljem (za tisk). 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. imenovan ravnatelj oz. direktor v vzgoji in izobraževanju z najmanj šestimi leti ravnateljevanja;
  2. izkazane kompetence za mentoriranje, ki jih kandidat izkazuje s potrdili o uspešno opravljenih programih, ki vključujejo razvoj veščin svetovanja (npr. coaching, mediacija, usposabljanje za zunanje evalvatorje, usposabljanje za mentorje…)

Izbor

Pri izbiri bo poleg navedenih pogojev upoštevana tudi enakomerna zastopanost glede na raven izobraževanja. Prednost pri izbiri bodo imeli ravnatelji, ki so s Šolo za ravnatelje ali Zavodom RS za šolstvo v preteklosti že sodelovali v programih javnih zavodov po 26. členu ZOFVI.

Obveznosti izbranih mentorjev:

  • obvezno usposabljanje za ravnatelje mentorje v obsegu vsaj 24 ur v 2 letih (prvo usposabljanje za izbrane ravnatelje in direktorje mentorje bo predvidoma potekalo septembra 2022);
  • enoletno mentorstvo vsaj enkrat v 2 letih;
  • objava enega strokovnega članka v 2 letih ALI
  • izvedba ene predstavitve na konferenci, posvetu v 2 letih.

Vsebina in oblika prijave

Prijava na javno povabilo se odda v elektronski obliki. Prijavi je treba priložiti:

  • življenjepis (CV) v slovenskem jeziku z navedbo razlogov za prijavo in vključitev;
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Rok za prijave kandidatov je podaljšan do 10. junija 2022. Po tem datumu vložene prijave ne bodo več upoštevane. Kandidati prijavo pošljejo na e-naslov Eve Valant, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje do 17. junija 2022.

Na osnovi prijav na javno povabilo bo izbranih največ 30 ravnateljev oz. direktorjev.

Z izbranimi ravnatelji oz. direktorji bo Zavod RS za šolstvo (Šola za ravnatelje) sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje 4 let.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije o javnem povabilu se lahko obrnete na dr. Mihaelo Zavašnik.