Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

Na podlagi Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in 24. člena Statuta Zavoda RS za šolstvo št. 0071-3/2019-1 z dne 12. 9. 2019 objavljamo Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj, s katerim se določajo postopek, pogoji in način določitve meril za izbor prejemnikov proračunskih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe šolskih tekmovanj.

Zavod RS za šolstvo sofinancira dejavnost organizacije in izvedbe šolskih tekmovanj na področju vzgoje in izobraževanja za učence, dijake, vajence in študente višjih strokovnih šol s področja znanstvene discipline oziroma znanstvenih disciplin:

  • državna tekmovanja iz znanja

Državna tekmovanja iz znanja, ki jih sofinancira zavod, morajo biti s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija, ekonomija, filozofija, sociologija in psihologija.

  • druga državna tekmovanja

Druga državna tekmovanja, ki jih sofinancira zavod, so lahko iz naslednjih področij: kultura, kulturna in naravna dediščina, umetnost, trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje, poklicno in strokovno izobraževanje, zlasti s področja deficitarnih poklicev.