Vpeljimo e-listovnik v pouk

V okviru projekta EUfolio – European ePortfolio Classrooms smo spodbujali uvajanje formativnega spremljanja učenčevega znanja in veščin s pomočjo razvojnega elektronskega listovnika.

Razvojni elektronski listovnik opredeljujemo kot osebni elektronski prostor učenca, v katerem načrtuje, spremlja in vrednoti svoje učenje in napredek na različnih dimenzijah razvoja (znanje in veščine). Temelji na filozofiji formativnega spremljanja ter vrednotenja znanja in veščin ter s tem spodbuja veščino samoregulacije učenja, saj predpostavlja učenčevo sodelovanje in soodločanje v vseh fazah lastnega učnega procesa (načrtovanje ciljev učenja, soodločanje kriterijev uspešnosti, načrtovanje strategije učenja, zbiranje dokazov o učenju, iskanje povratne informacije ter samorefleksijo in samoregulacijo).

Temeljni razvojni izziv oz. raziskovalno vprašanje sodelujočih učiteljev je bil: “Kako naj s pomočjo eListovnika spodbujam učence k načrtovanju, spremljanju in vrednotenju napredka na različnih dimenzijah učenja, npr. kritičnega mišljenja, sodelovanja in komuniciranja, dela z viri in ustvarjalnosti ter poznavanja in razumevanja učnih vsebin?”

eListovnik (spletna aplikacija Mahara) so učitelji  uporabljali v dveh funkcijah, in sicer: kot orodje za spodbujanje učenčeve veščine samouravnavanja učenja ter kot okolje za sodelovalno učenje.

Učitelji so učence usmerjali v oblikovanje in vodenje elektronskega listovnika v odprtokodnem spletnem učnem okolju Mahara, ki smo jo za namene projekta nadgradili z novo funkcionalnostjo ꟷ zavihkom Moje učenje.

Zavihek Moje učenje usmerja razmišljanje učenca pri učenju skozi vse korake v procesu formativnega (samo)spremljanja učenja: pri raziskovanju predznanja, zapisu ciljev/namenov učenja in kriterijev uspešnosti, načrtovanju strategije učenja, zbiranju dokazil o učenju, pridobivanju povratne informacije ter samoevalvaciji oz. (v odvisnosti od le-te) redefiniciji cilja učenja.

Že v prvem letu projekta je nastala bogata zbirka sprotnih priprav na pouk (ang. learning designs) in uporabnih učnih gradiv (učni listi, orodja za formativno spremljanje itd.), ki so bile objavljene na mednarodni in slovenski spletni strani pilotnega projekta ter v zaključni publikaciji projekta. 

Publikacija ePortfolio: https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=83